جزئیات قیمت و اجاره مسکن در تهران

خبرگزاری فارس , 25 بهمن 1394 ساعت 13:01

مرکز آمار ایران در گزارشی به جزئیات قیمت و اجاره مسکن در فصل پائیز در تهران پرداخت که بر اساس آن قیمت فروش مسکن در پائیز 11.4 درصد کاهش یافت.


اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران در پاییز 94 از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

براین اساس با توجه به اینکه کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معاملات در مناطق شهر تهران باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط (حسابی) قیمت در سطح کل شهر می‌شود، از متوسط تعدیل شده (وزنی) که در آن وزن با استفاده از سهم واحدهای مسکونی دارای سکنه محاسبه می‌شود، استفاده شده تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد.

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 44 میلیون و 102 هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل 0.4 درصد رشد داشته و نسبت به فصل مشابه سال قبل بدون تغییر بوده است.

همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 1.8 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 23.9 درصد، کاهش داشته است.

در میان مناطق 22‌گانه شهرداری تهران، بیش‌ترین متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده در حدود 88 میلیون و 864 هزار ریال در منطقه 3 و کمترین آن در حدود 14 میلیون و 169 هزار ریال در منطقه 20 بوده است.

تغییرات قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در معاملات انجام شده بین حداقل 10 میلیون و 267 هزار ریال در منطقه 20 و حداکثر 252 میلیون و 294 هزار ریال در منطقه یک بوده است.

همچنین از کل معاملات انجام شده، برای فروش زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در مناطق 22‌گانه شهرداری تهران، منطقه 2 با 9.5 درصد، دارای بیش‌ترین سهم و منطقه 21 با 0.3 درصد، دارای کمترین سهم می‌باشند.

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی


متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 40 میلیون و 139 هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل 0.4 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.2 درصد، افزایش داشته است.

همچنین تعداد معاملات فروش زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل 11.4 درصد، کاهش داشته است.

در میان مناطق 22‌گانه شهرداری تهران، بیش‌ترین متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده در حدود 84 میلیون و 189 هزار ریال در منطقه یک و کمترین آن در حدود 19 میلیون و 991 هزار ریال در منطقه 18 بوده است.

تغییرات قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل 6 میلیون و 800 هزار ریال در منطقه 12 و حداکثر 246 میلیون و 68 هزار ریال در منطقه 2 بوده است.

همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زیربنای مسکونی در مناطق 22‌گانه شهرداری تهران، منطقه 5 با 12.7 درصد، دارای بیش‌ترین سهم و منطقه 22 با 0.9 درصد، دارای کمترین سهم می‌باشند.

متوسط مبلغ اجازه ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی

متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 206 هزار و 397 ریال بوده است که نسبت به فصل قبل 0.8 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 8.4 درصد، افزایش داشته است.

همچنین تعداد معاملات اجاره زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 31.1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 18.1 درصد، کاهش داشته است.

در میان مناطق 22‌گانه شهرداری تهران، بیش‌ترین متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده 347 هزار و 687 ریال در منطقه یک و کمترین آن 106 هزار و 934 ریال در منطقه 19 بوده است.

تغییرات مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای هر متر مربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل 22 هزار و 609 ریال در منطقه 20 و حداکثر 947 هزار و 619 ریال در منطقه یک بوده است.

همچنین از کل معاملات اجاره زیربنای مسکونی در مناطق 22‌گانه شهرداری تهران، منطقه 5 با 14.5 درصد، دارای بیش‌ترین سهم و منطقه 22 با 1.2 درصد، دارای کمترین سهم می‌باشند.


کد مطلب: 40163

آدرس مطلب: http://newsirani.com//news/40163/جزئیات-قیمت-اجاره-مسکن-تهران

خبر ایرانی
  http://newsirani.com