خبر ایرانی 15 آبان 1395 ساعت 14:26 http://newsirani.com//gallery/60909/1/حکایت-پرستویی-روزی-رسانی-خداوند-عکس -------------------------------------------------- عنوان : حکایت پرستویی از روزی رسانی خداوند+عکس -------------------------------------------------- پرویز پرستویی داستانی آموزنده در اینستاگرام خود منتشر کرد. متن : پرویز پرستوییبازیگرو گوینده صاحب نام ایرانی سینما، تئاتر و تلویزیون در اینستاگرام خود داستانی آموزنده دربارهخدا روزي رسان است اما يك سرفه ای هم بايد كرد را به اشتراک گذاشت.وی نوشت:"خدا روزی رسان است؛ شخص ساده لوحي مكرر شنيده بود كه خداوند متعال ضامن رزق بندگان است و به هر موجودي روزي رسان است.به همين خاطر به اين فكر افتاد كه به گوشه مسجدي برود و مشغول عبادت شود و از خداوند روزي خود را بگيرد.به اين قصد يك روز از سر صبح به مسجد رفت و مشغول عبادت شد همين كه ظهر شد از خداوند طلب ناهار كرد. هرچه به انتظار نشست برايش ناهاري نرسيد تا اينكه شام شد و او باز از خدا طلب خوراكي براي شام كرد و چشم به راه ماند. چند ساعتي از شب گذشته درويشي وارد مسجد شد و در پاي ستوني نشست و شمعي روشن كرد و... از دوپله خود قدري خورش و چلو و نان بيرون آورد و شروع كرد به خوردن. مردك كه از صبح با شكم گرسنه از خدا طلب روزي كرده بود و در تاريكي و به حسرت به خوراك درويش چشم دوخته بود. ديد درويش نيمي از غذا را خورد و عنقريب باقيش را هم مي خورد بي اختيار سرفه اي كرد. درويش كه صداي سرفه را شنيد گفت: هركه هستي بفرما پيش مرد بينوا كه از گرسنگي داشت مي لرزيد پيش آمد و بر سر سفره درويش نشست و مشغول خوردن شد. وقتي سير شد درويش شرح حالش را پرسيد و آن مرد هم حكايت خودش را تعريف كرد. درويش به آن مرد گفت:فكر كن اگر تو سرفه نكرده بودي من از كجا مي دانستم كه تو اينجايي تا به تو تعارف كنم و تو هم به روزي خودت برسي؟ شكي نيست كه خدا روزي رسان است اما يك سرفه ای هم بايد كرد!"