تصاویر/مراسم تشییع تعدادی از جانباختگان منا

12 مهر 1394 ساعت 13:06


تصاویر:مراسم تشییع تعدادی از جانباختگان منا

تصاویر:مراسم تشییع تعدادی از جانباختگان منا

تصاویر:مراسم تشییع تعدادی از جانباختگان منا

تصاویر:مراسم تشییع تعدادی از جانباختگان منا

تصاویر:مراسم تشییع تعدادی از جانباختگان منا

تصاویر:مراسم تشییع تعدادی از جانباختگان منا

تصاویر:مراسم تشییع تعدادی از جانباختگان منا

تصاویر:مراسم تشییع تعدادی از جانباختگان منا

تصاویر:مراسم تشییع تعدادی از جانباختگان منا

تصاویر:مراسم تشییع تعدادی از جانباختگان منا

تصاویر:مراسم تشییع تعدادی از جانباختگان منا

تصاویر:مراسم تشییع تعدادی از جانباختگان منا


کد مطلب: 29312

آدرس مطلب: http://newsirani.com//gallery/29312/1/تصاویر-مراسم-تشییع-تعدادی-جانباختگان-منا

خبر ایرانی
  http://newsirani.com